Hvorfor Kjennliv.no?

På «Helsekort for gravide» står det at jordmor skal spørre gravide om de har kjent liv. Det står imidlertid ikke noe om hvordan jordmor skal informere om dette, eller hvordan den gravide kan følge med .

Rundt 200 barn dør i dødfødsel i Norge årlig. Et friskt foster skal være i aktivitet hver dag.

Forskning viser at lite liv har sterk sammenheng med veksthemming, sykelighet, for tidlig fødsel og dødfødsler. Halvparten av de dødfødte er veksthemmet. Derfor kan tidlig identifisering av veksthemming og redusert fosteraktivitet redde liv.

Forskning har ikke funnet et objektivt mål på hva som er normal fosteraktivitet. Det er kun den gravide som vet hvordan sitt barn rører seg. Derfor er den gravides opplevelse av aktiviteten det beste målet. Mange gravide sammenligner seg med andre gravide. Dette er ikke et godt mål og kan øke bekymringen.

Med Kjennliv.no vil vi styrke kvinnen i å kjenne seg trygg i svangerskapet gjennom økt kunnskap og veiledning i hvordan bli kjent med barnets bevegelser.

Det er det å bli kjent med sitt barns aktivitetsmønster som er av betydning, både når det gjelder hyppighet og kvalitet på aktiviteten, ikke måten det gjøres på. Først når dette mønsteret er kjent, kan den gravide raskt gjenkjenne lite liv.

Se også: Lite liv i svangerskapet, informasjon på Oslo universitetssykehus sin nettside som også er oversatt til flere språk (engelsk, somali, urdu, arabisk og spansk).

 

Om det å telle spark eller kjenne etter liv

På helsekort for gravide står det at jordmor skal spørre den gravide om hun har kjent liv. Det står imidlertid ikke noe om hvordan jordmor skal informere om dette, eller hvordan den gravide kan følge med på babyens daglige bevegelser. På kjennliv.no får den gravide tips til ulike måter å gjøre dette på samtidig som hun lærer hva hun skal gjøre dersom hun oppdager endring og lite liv.

 

Om å registrere aktivitet

Studier på sparketelling har vist at tallene man finner ved tellingen i seg selv ikke sier så mye, og man har ikke klart å identifisere entydige mønstre forbundet med risiko (Winje mfl. 2012). Likevel ser det ut til at gravide gjennom daglige rutine med å fokusere på liv i magen, blir bedre rustet til å reagere på endringer (Saastad 2012). Svenske studier bekrefter dette og fremhever også betydningen av å følge med på kvaliteten på babyens bevegelser (Malm 2016, Rådestad 2015 ). Begge metodene opplever gravide som trygge. Et viktig funn er at deltakerne i studiene har fått redusert sin risiko enten de teller spark daglig eller «bare» er bevisst betydningen av daglig fosteraktivitet.

På kjennliv.no presenteres to måter å registrere aktivitet på uten å gi klare normative føringer hva som er normalt eller riktig. (Se Hvordan kan du følge med på livet i magen). Likefullt beskriver vi noen rammer for vanlig aktivitet basert på den kunnskap man i dag sitter med. Dette for å gi noen føringer til gravide som ikke har blitt kjent med barnets bevegelsesmønster og derfor ikke har noen tydelige referanser for sitt barn. Vi understreker da at dette gjelder kun denne gruppen. De som har blitt kjent med sitt barns bevegelsesmønster, skal alltid bruke dette som referanse.

 

Faglig forankring

En gjennomgang av internasjonal forskning og retningslinjer fra Storbritannia, Australia, USA, Sverige mfl. viser at økt årvåkenhet omkring daglig fosteraktivitet er løftet frem som et viktig tiltak for å redusere antall dødfødsler. Dette fordi fokusert oppmerksomhet bidrar til bedre og raskere gjenkjennelse av endring og lite liv.
I de nevnte landene gis det råd om viktigheten av at gravide daglig følger med på sitt barns fosteraktivitet. Det gis samtidig råd om hvordan den gravide kan gjøre dette.

Rådene gitt på kjennliv.no samsvarer i hovedsak med råd og anbefalinger beskrevet i internasjonale retningslinjer. LUBs fagråd har også bistått i utarbeidelsen av nettsiden Kjennliv.no. Se Referanser.

 

Publisert november 2016